1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีโอที จำกัด (22/08/2560)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีโอที จำกัด (22/08/2560)
  ประกาศ ประกวดราคาจางปรับปรุงก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (22/08/2560)
  ประกาศ สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (22/08/2560)
  ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงงานยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (22/08/2560)
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธุ์ จำกัด ประกวดราคา (21/08/2560)
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 (21/08/2560)
  ประกาศ ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (21/08/2560)
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (21/08/2560)
  ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (21/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
  ประกาศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (19/06/2560)
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (25/05/2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 (22/05/2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา (14/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (06/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (02/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11/01/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (29/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
  หลายหมู่บ้านในอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life )
จ.กาฬสินธุ์ จัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ ปี 2560 “ใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ เยาวชนคนกาฬสินธุ์ วิถีถิ่นแห่งความพอเพียง”
  อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดพิธีกรรมประเพณีข้าวประดับดิน ประเพณีเดือนเก้าของชาวอีสาน
  คณะผีตาโขน เทศบาลตำบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมแสดงในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  อ.ด่านซ้าย จ.เลย แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มให้เตรียมความพร้อมและมีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย ตลอด 24 ชม.
  เกษตรกรบ้านโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จ.เลย ตัวอย่าง Smart Farmer เกษตรกรไทย 4.0 ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีรายได้แน่นอนไม่มีความเสี่ยงในเรื่องราคา ซึ่งใช้พื้นที่น้อยและมีรายได้ดี
  ประชาชนกลุ่มธนาคารโค กระบือ ในโครงการผลิตโคเนื้อของอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ต่างรู้สึกดีใจที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาในครั้งนี้
อ่านทั้งหมด     
ข่าวภูมิภาค
รพ.สต.บ้านกกจำปา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.โป่ง ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.บ้านน้ำเย็น อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์เก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
สาธารสุขอำเภอด่านซ้าย ดำเนินการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดำริ จ.เลย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอำเภอสะอาด ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ลงพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
อ.นาแห้ว จ.เลย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์พัฒนาจังหวัดเลย พุทธศาสนิกชนชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวนมากได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเดือนเก้าเป็นพิธีกรรมประเพณีข้าวประดับดิน จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว
สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ดำเนินโครงการเครือข่ายสุขภาพรวมใจ ร่วมแก้ไขงานอนามัยแม่และเด็กสู่นโยบายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ให้ความสำคัญกับปัญหาของผู้ด้อยโอกาส ยากจน คนป่วย ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอ " ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี " ตามนโยบายของรัฐบาล
จ.เลย เปิดโครงการฝังชิมคุณธรรมนำใจ ป้องกันภัยคอร์รัปชัน (Youth Anti-Corrution) ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จ.เลย จัดการแข่งขัน "เปตองด่านซ้ายคัพ ครั้งที่ 10"
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 3,431 คน