E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สวท. และ สปชส. >> ข่าวเด่นประจำวัน
ตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ สายงานจราจร.

วันที่ 19 มี.ค. 2557 )
 
ตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจใน สายงานจราจร ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น โดย พลตำรวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธาน กล่าวว่า จากนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กำหนดให้จัดการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจ ระดับหัวหน้าสายงาน 4 สายงาน ในสถานีตำรวจ ซึ่งได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน เน้นการพัฒนาทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถานีตำรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา จากประชาชน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การฝึกอบรมครั้งนี้มีระดับหัวหน้าสายงานจาก 243 สถานี ซึ่งตำรวจภูธรภาค 4 มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมผู้มีความรู้ ความสามารถ เน้นการพัฒนาทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถานีตำรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา จากประชาชน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในช่วงของการฝึกอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการต่อไป ทีมข่าว/สวท.ขก/19มี.ค.57
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com