E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
FONTSIZE
สวท. และ สปชส.
ม.มหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี

วันที่ 9 ม.ค. 2555 )

ม.มหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

รองศาสตราจารย์พรรัชนี แสวงกิจ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี ชายหรือหญิง เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 คน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและใบชำระเงินได้ที่
 
www.dt.mahidol.ac.th หรือขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซอยโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2660-7555 ต่อ 7764 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2555
จำนวนคนอ่าน 3816 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com