E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สวท. และ สปชส. >> ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดขอนแก่นมียอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสว. ปี 2557 จำนวน 7 ราย

วันที่ 10 มี.ค. 2557 )

จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสวจำนวน 7 คน
                                               นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นว่า และ กกต. ได้ประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557 ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มีนาคม 2557นั้น จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 คน ดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ /หมายเลข 2 นายโกเมศ ทีฆาธนานนท์ /หมายเลข 3 นายฐิตินันท์ แสงนาค /หมายเลข 4 นายศุภสิธ เตชะตานลท์ /หมายเลข 5 นายสุธน สอนคำแก้ว /หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นามบุญเรือง และผู้สมัครหมายเลข 7 นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น การ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิหกสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 โดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กำหนดนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการเลือกตั้งว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 % สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2557 จังหวัดขอนแกน มีประชากร 1,774,816 คน ผู้มีสิทธิ 1,374,096 คน มีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ 1 คน มีหน่วยเลือกตั้งปกติ 2,671 หน่วย หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าภายในเขตเลือกตั้ง 26 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 1 แห่ง คือ ที่สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น. ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตรเพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 572 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com