E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
FONTSIZE
สวท. และ สปชส.
กรมอาเซียน จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรครั้งที่ 1/2555 ที่ จ.นครราชสีมาในวันที่ 14-16 ธ.ค.นี้

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 )

กรมอาเซียน จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรครั้งที่ 1/2555 ที่ จ.นครราชสีมาในวันที่ 14-16 ธ.ค.นี้
 
กรมอาเซียน จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรครั้งที่ 1/2555 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคมนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆในทุกภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรุ้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งมีรูปแบบจัดการบรรยาย อภิปรายหรือเสวนาในประเด็นหรือเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยขน์ต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ได้เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษาหรือโรงเรียนในโครงการนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการ Spirit of ASEAN ) อีกด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
โดยกรมอาเซียน จะกำหนดจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรครั้งที่ 1/2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2554 โดยมีรองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัด ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ เอกชน นายอำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องสุรนารี บอลลูม โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส นครราชสีมา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ทั้งนี้รองอธิบดีกรมอาเซียนถือโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เวลา 09.30-12.00 น. ซึ่งเป็นโรงเรียน Sister School ในโครงการนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการ Spirit of ASEAN) และในเวลา14.00 -17.00น. ที่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ซึ่งจะจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ให้กับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
โดยกิจกรรมอาเซียนสัญจรเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่กรมอาเซียนจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในภาพรวม อันจะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในปี 2558 อย่างแท้จริง
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนคนอ่าน 736 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com