โรคที่มากับหน้าหนาว


 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราษฎรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


 
10 ที่สุดอุทยานฯ


 
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล


 
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ข้าวมธุปายาส และการตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันออกพรรษา


 
ชวนร่วมงานทำบุญอายุ 103 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี


 
ชัยภูมิ-พายุฝนถล่มชัยภูมิกลางดึกน้ำป่าหลากท่วม2หมู่บ้าน


 
เมื่อสายตาพร่ามัว วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ Gen S (Generation of Screen)


 
กินเจมั่นใจ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ


 
ไปเที่ยว.. จังหวัดบึงกาฬ


 
อุตุฯเตือน อีสาน-ภาคตะวันออกระวังฝนตกหนัก กรุงเทพฯและปริมณฑลมีฝนร้อยละ 80


 
เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำโขงรับมือจีนปล่อยน้ำจากเขื่อน ด้านผู้ประกอบการเดินเรือพร้อมรับมือกระแสนน้ำที่สูงขึ้น


 
โรคตาแดง...โรคที่มาในช่วงน้ำท่วม.


 
งดระบายน้ำ เขื่อนโคราชแล้ว


 
ชัยภูมิ เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำชีหลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันจนเกิดเหตุดินสไลด์


 
พิธีการประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ๖ กันยายน ๒๕๕๗, ณ วัดภูเขาทอง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


 
ช่วงวันที่ 7-9 ก.ย. ประเทศไทย มีฝนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เหนือ-อีสาน-ตะวันออก ฝนยังคงตกหนัก ในช่วงนี้ กทม.-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60ของพื้นที่


 
ตรวจเลือดหญิงกินีซ้ำอีก หากผลลบ 2 ครั้ง กลับบ้านได้


 
หนองคายน้ำโขงขึ้นสูงใกล้ถึงจุดเสี่ยง


 
ปภ เตือน...นครราชสิมา กาฬสินธ์ุ หนองคาย ขอนแก่น 26 อำเภอ


อ่านทั้งหมด     
สทน. >> รอบรู้เลือกตั้ง 2557
วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 1 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 688 คน)
 
"บัตรประจำตัวประชาชน" เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลนับ
ได้ว่าเป็นเอกสารที่มี เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้งการสมัครงาน การติดต่อธุรกิจการค้า การทำนิติกรรมสัญญา และการติดต่อประสานงาน
กับส่วนราชการหรือภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็น หลักฐานที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญ
ต่าง ๆ เฉพาะด้าน เช่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภทต่างๆ ที่
นิยมใช้กันในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร ซึ่งหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ความยุ่งยากสับสนในการยืนยันตัว
บุคคลย่อมเกิดขึ้น อีกทั้งจะส่งผลทำให้การติดต่อดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไม่อาจดำเนินการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

"หนังสือ เดินทางสำหรับราษฎร": ต้นกำเนิดของบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุคคลปรากฎ อยู่ใน พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยในมาตรา 90 บัญญัติว่า

"กรมการอำเภอเป็นพนักงานทำหนังสือเดินทางสำหรับราษฎรในท้องที่อำเภอนั้นจะนำไปมาค้าขายในท้องที่อื่น"

วัตถุประสงค์ ของการออกหนังสือเดินทางรับรองราษฎรดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของราษฎรโดยตรง เพราะการมีหนังสือเดินทาง
ของทางราชการไว้แสดงตัวบุคคลว่า ตัวเขาเป็นใคร มาจากแห่งหนตำบลใด ย่อมทำให้การเดินทางในต่างท้องที่เป็นไปด้วยความ
สะดวก และหากเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยขอตรวจค้นตัว ก็สามารถใช้หนังสือเดินทางที่ออกให้ เป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ได้ว่า
เป็นคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการรับรองแล้ว ไม่ได้เป็นพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจรแต่อย่างใด หนังสือดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ในสมัยนั้น และเหมาะสมกับสภาพการเวลาของสังคมเมื่อประมาณ 80 ปีที่แล้วความสำคัญของหนังสือเดินทางตามกฎหมาย ลักษณะ
ปกครองท้องที่ จึงไม่แตกต่างไปจากความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าต้นกำเนิดของ
บัตรประจำตัวประชาชน มีที่มาจากหนังสือเดินทางสำหรับราษฎร เพื่อใช้เดินทางไปท้องที่ที่อื่นสำหรับการค้าขายติดต่อกันโดยมีกรมการ
อำเภอ (หรือนายอำเภอปัจจุบัน) เป็นพนักงานทำ หนังสือดังกล่าวพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พุทธศักราช 2486 : กฎหมาย
ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนฉบับแรกของไทย ผลของการออกหนังสือ เดินทาง สำหรับราษฎรตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ.2457 ทำให้ทางราชการเห็นความจำเป็นที่จะต้องทำเอกสารเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงว่าใครคือใคร อยู่ที่ไหน รูปพรรณเป็นอย่างไร
เพื่อประโยชน์ในการปกครองท้องที่และการควบคุมราษฏรของทางราชการ รวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในการติดต่อซึ่งกัน และกัน
โดยเฉพาะการทำมาค้าขาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 รัฐบาลโดยการนำ
ของ จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เสนอออกกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะครั้งแรก
เรียกว่า "พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พุทธศักราช 2486" นับเป็นกฏหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนให้แก่คนไทย แต่ประกาศและบังคับใช้เฉพาะ ราษฎรในจังหวัดสองจังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี
(กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) บัตรประจำตัวประชาชนมีทั้งหมด 5 รุ่น( ตุลาคม 2556)
 
บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่1:
 
มีลักษณะเป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พับเป็น 4 ตอนคล้ายบัตรยืมหนังสือของห้องสมุดมีทั้งหมด 8 หน้า
แต่ละตอนกว้าง 4 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ตัวบัตรใช้ได้ทั้ง2ด้านด้านหน้า(ปกหน้า) จะมีรูปครุฑและคำว่า "บัตรประจำตัวประชาชน" พร้อมเลขทะเบียน
ที่ออกบัตร ด้านหลัง(ปกหลัง) เป็นคำเตือนสำหรับผู้ถือบัตร ให้ระลึกถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนอาทิเช่น
ต้องพกบัตรติดตัวและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เสมอ ต้องขอเปลี่ยนบัตรเมื่อบัตรหมดอายุต้องแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรเมื่อมีการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่ เป็นต้นในแต่ละหน้าต่อมาจะมีการบอกลำดับเลขไว้ดังนี้
หน้าที่ 1 ระบุข้อความว่า เลขทะเบียนที่ออกบัตร วันที่ออกบัตรออกให้ ณ ที่อำเภอ จังหวัด พร้อมปิดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรนาด 2 นิ้ว
และมีลายมือผู้ถือบัตรและลาย พิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
หน้าที่ 2 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล วันเดือน ปีเกิด อายุ ตำหนิแผลเป็น รูปพรรณเชื้อชาติ สัญชาติ
ชื่อบิดา มารดา ชื่อภริยา หรือ สามี
หน้าที่ 3 เป็นข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ได้แก่ ที่เกิด บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดประเทศที่อยู่บ้านเลขที่ ถนนหมู่บ้าน
ตำบลอำเภอ จังหวัดอาชีพ และมีตราประจำตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่
หน้าที่ 4 - 6 มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ถือบัตร ลักษณะพื้นบัตร เป็นสีฟ้าอมเขียว มีลายเทพพนม
ตลอดใบ ด้านหน้าและด้านหลัง ในแต่ละหน้าจะมีรูปแผนที่ประเทศไทย และรูปเรือสุพรรณหงส์กับวัดอรุณราชวราราม
เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางรูปประเทศไทย

บัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีอายุการใช้ 10 ปี เมื่อบัตรหมดอายุแล้ว ต้องทำคำร้องขอปลี่ยนบัตรโดย
เสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25 สตางค์ ส่วนบุคคลซึ่งจะต้องมีบัตรตามกฎหมาย คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์จนถึง 70 ปีบริบูรณ์
และกำหนดให้ยื่นคำร้อง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
พุทธศักราช 2505 กฎหมายที่บังคับให้คนไทยทั่วประเทศต้องมีบัตร
 


บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่2:
 
ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองโดยเฉพาะความเจริญของภูมิภาคส่งผลให้ราชการ
และประชาชนคนไทยต้องปรับตัวและปรับวิถีทางของความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการติดต่อทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนก็เปิดกว้างขวางขึ้นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่ 1 มีจุดอ่อนในด้านการพกพา ทั้งนี้เนื่องจากมี
ลักษณะใหญ่เกินไป ทำให้เกิดความไม่สะดวก ต่อผู้ใช้ที่จะต้องนำพกพาติดตัวไปด้วยเสมอ ประกอบกับลักษณะของบัตร
หลักการและวิธีการทางกฎหมายในเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ล้าสมัยรัฐบาลในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและให้
สามารถบังคับใช้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
ในที่สุดจึงได้ออก "พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505" ซึ่งให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2506 เป็นต้นมา
โดยการออกบัตรจะมี "กรมการปกครอง" เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ สาระสำคัญ
ที่แตกต่างไปฉบับปี พ.ศ. 2486 มีหลายประการ อาทิ เช่น กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ต้องมีบัตรต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ บัตรมีอายุ 6 ปี กำหนด ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรหรือเปลี่ยนบัตร ไว้ฉบับ
ละ 5 บาท และให้ยกเลิกบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นแรก เปลี่ยนมาใช้บัตรรุ่นใหม่แทน

ลักษณะของบัตร รุ่นที่2
- เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 6 เซ็นติเมตร ยาว 9 เซ็นติเมตร
- ด้านหน้าเป็นรูปตราครุฑ อยู่ตรงกลาง มีข้อความ "สำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกระทรวงมหาดไทย"
วันที่ออกบัตรและวันบัตรหมดอายุ
- ด้านหลังจะเป็นรายการของผู้ถือบัตร ประกอบด้วย รูปถ่าย ที่มีเส้นบอกส่วนสูง เป็นนิ้วฟุต ใต้รูปจะมีเลขและตัวอักษร
แสดงถึงอำเภอที่ออกบัตรและเลขทะเบียนบัตรและตราประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานออกบัตรปรากฎอยู่ทางด้านซ้าย
ส่วนด้านขวาจะมีชื่อตัวชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ และลายมือชื่อเจ้าพนักงานออกบัตร


คลิกที่รูปเพื่อขยาย
บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่สองนี้เป็นบัตรรูปขาว-ดำ รายการผู้ถือบัตรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาคนไทยได้ทำ
บัตรรุ่นนี้ ตั้งแต่ปี 2506 จนถึงสิ้นปี 2530 รวม 24 ปี ประมาณไม่ต่ำกว่า 100ล้านบัตรจึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายของคนไทย
ในช่วง ระหว่างปีดังกล่าวพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พุทธศักราช 2526 พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505
ใช้บังคับได้ประมาณ 21 ปีพบจุดอ่อนหลายประการข้อสำคัญคืออายุของผู้ที่จะต้องมีบัตรที่กำหนดไว้ 17ปีบริบูรณ์ ไม่สัมพันธ์
กับกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกอบกับกฎหมายฉบับนี้กำหนดการให้นับอายุตามปีพุทธศักราช ทำให้จำนวนประชาชนผู้ขอยื่น
คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะมายื่นทำบัตรกันมากในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ปัญหาทาง
ข้อกฎหมายทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในสมัยรัฐบาลที่มี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายก
รัฐมนตรีจึงได้ยกเลิก พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505 และตรา "พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526" ขึ้นใช้
บังคับแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526
กฎหมายฉบับนี้ มีข้อเด่นในเรื่องการปรับปรุงจุดอ่อนของกฎหมายฉบับก่อน ได้แก่ การลดอายุของผู้ที่จะต้องขอมีบัตร
จาก 17 ปีบริบูรณ์ เป็น15ปีบริบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานการนับอายุผู้ขอมีบัตร15ปีบริบูรณ์ให้นับชนวัน
เดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการนับอายุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนั้น ได้ขยายระยะเวลาการขอมี
บัตรเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ 60 วัน เป็น 90 วัน กำหนดให้บัตรที่ยังใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตร มีอายุครบ70ปีบริบูรณ์ สามารถ
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะเสียชีวิต กำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับบัตรและบทลงโทษเพิ่มขึ้น และไม่เก็บค่าธรรมเนียมใน
การขอมีบัตรครั้งแรกหรือขอมีบัตรใหม่เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ การเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชนในครั้งนี้มิได้ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และลักษณะของบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างใด ลักษณะของบัตรยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่3:
 
 
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตบัตร ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในเชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสูงขึ้น ทั้งประเทศค่ายเสรีประชาธิปไตย ค่ายสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ และค่ายประเทศที่สาม ทำให้
มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในลักษณะของผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและผู้อพยพหลบหนี
เข้าเมืองโดยมิชอบ ความต้องการบัตรประจำตัวประชาชนในหมู่ของคนต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้เยี่ยง
คนไทย ก่อให้เกิดปัญหาการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนระบาดอย่างหนัก นอกจากนี้ตัวแปรทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคเอกชนและราชการไทย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้มีการเรียกร้องปรับปรุงรูปโฉม
ของบัตรประจำตัวประชาชนให้สวยงาม ก้าวหน้า ทันสมัย และสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติรสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่30 เมษายน
2529เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และอนุมัติให้ดำเนินการได้ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมหน้าของบัตรประจำตัวประชาชน มาสู่
รูปแบบใหม่เป็นบัตรรุ่นที่ 3คลิกที่รูปเพื่อขยาย
ลักษณะของบัตร รุ่นที่ 3
- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 5.4 เซ็นติเมตร ยาว8.4เซ็นติเมตร ตัวบัตรจะเป็นสีขาวและมีลายพื้นเป็นเส้นสีฟ้า
ทั่วบัตรทั้งสองด้าน
- ด้านหน้าของบัตรมีรูปครุฑอยู่ตรงกลาง มีตัวอักษรคำว่า "บัตรประจำตัวประชาชน" อยู่ด้านบนครุฑคำว่า
- "กรมการปกครอง" อยู่ด้านซ้าย คำว่า "กระทรวงมหาดไทย" อยู่ด้านขวาส่วนด้านล่างครุฑมีลายมือชื่อเจ้าพนักงาน
ผู้ออกบัตร และตราประจำตำแหน่ง
- ด้านหลังของบัตรแถวบนสุดจะมีเลขประจำตัว13 หลักซึ่งเป็นเลขชุดเดียวกับที่ปรากฎในทะเบียนบ้าน ถัดมาจะมีเลข
8 หลัก ซึ่งเลข 2 หลักแรกบ่งบอกถึงรอบของการออกบัตร ส่วนเลข6หลักต่อมาหมายถึงลำดับที่ของการทำบัตร ถัด
ลงมาด้านซ้ายจะมีรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเป็นรูปสีธรรมชาติ โดยมีเส้นแสดงส่วนสูงเป็นเซ็นติเมตร ส่วนด้านขวาจะมี
รายการของผู้ถือบัตร ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ และที่อยู่ ลักษณะที่
พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของบัตรรุ่นนี้ คือรูปถ่ายผู้ถือบัตรเป็นรูปสี พิมพ์รายการผู้ถือบัตรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ มีการป้องกันการปลอมแปลงด้วยการเคลือบวัสดุป้องกันการปลอมแปลงชนิดพิเศษมีลายสัญลักษณ์รูป
สิงห์ และคำว่า"กรมการปกครอง" ฝังอยู่ในเนื้อวัสดุไม่สามารถมองเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า

การจัดเก็บข้อมูลผู้ทำบัตรและการตรวจสอบรายการบัตรเดิมถูกดำเนินการในรูปของฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
บัตรประจำตัวประชาชนระบบนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นมา
บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่4:
 
บัตรประจำตัวประชาชนไฮเทค การพัฒนาระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมิได้หยุดนิ่งแค่บัตร รุ่นที่สาม
เท่านั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคโลกาภิวัฒน์ประกอบกับความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและ
แรงผลักดันในเรื่องการให้บริการประชาชน ก่อให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ทันสมัย ทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอ "โครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ" โดยเป้าหมายหลัก ที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบทั้งระบบเปลี่ยนแปลงรูปโฉม
ของบัตรให้ทันสมัย และเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบ การให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องทั้งนี้การผลิตบัตรจะกระจายไปถึงสำนักทะเบียน
แต่ละแห่ง ประชาชนที่มาทำบัตร สามารถรอรับบัตรได้ทันที ด้วยความรวดเร็ว ภายในวันที่ติดต่อขอทำบัตร โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับ บ.ป.2 หรือ
ใบเหลืองอีกต่อไป
โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 หลังจากติดตั้งระบบและให้บริการด้านทะเบียนราษฎรแล้ว
กรมการปกครองจึงสามารถเปิดระบบให้บริการจัด ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่เป็นครั้งแรก ณที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร
โดยถือปฐมฤกษ์ในวันที่5ธันวาคม 2539 เพื่อเป็นสิริมงคลในวโรกาสฉลองปีกาญจนาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในด้านกฎหมายนั้น ยังคงใช้ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526 เพื่อบริการประชาชนในการขอทำบัตรในกรณีต่างๆ
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อรองรับการจัดทำบัตรระบบใหม่ ได้แก่ การออกกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของบัตร และการประกาศกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการ
เท่านั้นคลิกที่รูปเพื่อขยาย
ลักษณะของบัตร รุ่นที่ 4
1. ลักษณะของบัตร ตัวบัตรทำด้วยพลาสติก มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงขนาดมาตรฐานสากล (ISO) กว้าง 5.4 เซ็นติ-เมตร ยาว 8.6 เซ็นติเมตร
หนา 0.76 มิลลิเมตร พื้นบัตรทั้งสองด้านเป็นสีขาว มีลายสีฟ้า
2. ด้านหน้าของบัตร มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร พร้อมรายการเกี่ยวกับประวัติของเจ้าของบัตร ได้แก่เลขประจำตัวประชาชน 13หลัก ชื่อตัว ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมู่โลหิต วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ และมีลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ออกบัตร
3. ด้านหลังของบัตร มีคำว่า "บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"รูปครุฑ และแถบแม่เหล็ก สำหรับบันทึกข้อมูลของ
เจ้าของบัตร นอกจากนี้จะมีรหัสกำกับบัตร ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขผสมตัวอักษร เพื่อควบคุมกำกับการออกบัตรของแต่ละสำนักทะเบียนด้วย

บัตรรุ่นใหม่นี้ เรียกกันว่า "บัตรประจำตัวประชาชนไฮเทค" เนื่องจากทุกขั้นตอนตั้งแต่การพิมพ์คำขอมีบัตร รายการบุคคลของผู้ขอมีบัตร ซึ่งรวม
ถึงภาพใบหน้า การลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานออกบัตร และการตรวจสอบหลักฐานรายการบัตรเดิม ดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น การให้
บริการจัดทำบัตรระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์นั้น ได้ดำเนินการในรูปแบบของการตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ภาค จำนวน 9 ภาค เพื่อควบคุมและดูแลระบบ
การดำเนินงานของสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ
 
 
 
บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่ 5 :
 
บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)
บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตร Smart card เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบ
การทะเบียนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพใน
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนมีบัตรหลักบัตรเดียวในการขอรับบริการจากรัฐ
(e-Citizen)

ทำไมต้องเป็นบัตร Smart card
กรมการปกครอง ได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบแถบแม่เหล็กมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่าปัจจุบัน เทคโนโลยี
บัตรพลาสติกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกลง ประกอบกับแนวนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การบริการของ
ภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ จึงได้เปลี่ยนจากบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตร
Smart card ซึ่งมีความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลได้มาก เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ประสงค์
เพื่อการบริการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเจ้าของบัตรบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตร Smart card
ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลือกใช้เป็นเทคโนโลยีชนิด Contact smart cards ซึ่งจะต้องใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตร
(Smart card Reader)
วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)
กรมการปกครอง ได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนไทยที่มีอายุครบ ๗ ปี
บริบูรณ์ทั่วประเทศแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๕ รุ่น ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 1
บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 2
บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 3
บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 4 - 5

การใช้งานและการใช้ประโยชน์จากบัตร
กรมการปกครอง ได้ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้โปรแกรม
สำหรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ใช้
ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากบัตร แล้ว จำนวน ๑๑๑ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
วิธีในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card จะต้องประกอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
- Personal Computer / Computer Notebook
- OS [ Windows98/ XP/ Vista ]
- Smart card reader มีคุณสมบัติพื้นฐานตามมาตรฐาน PC/SC (Microsoft)
โดยกรมการปกครองจัดทำซอฟต์แวร์ให้ใช้ ประกอบด้วย Library / Modules ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัตร
Smart card ,Source Code ,License Manager (LM) เพื่อควบคุมการใช้งานบัตรที่ออกโดยกรมการปกครอง
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
รหัสลับบุคคล (PIN Code : Personal Identification Number Code)
วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
รหัสลับบุคคล (PIN Code : Personal Identification Number Code)
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
วิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร
จำนวนคนอ่าน 689 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
25%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    The difference is ab aeb
  <a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >?????</a>
  [url=http://www.oakleysunglassesviews.com]?????[/url]
    ????? [11/10/2014 - 08:15:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    The difference is ab aeb
  [url=http://www.oakleysunglassescnc.name]wayfarer sunglasses[/url]
    wayfarer sunglasses [10/10/2014 - 23:21:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    เ 83363, <a href="http://j.royal-casinos.ru/otzyvy-o-onlayn-kazino-goldfishka.html">๎๒็๛โ๛ ๎ ๎ํ๋เ้ํ ๊เ็่ํ๎ ใ๎๋ไ๔่๘๊เ</a>, 2901
    RobertMt [13/09/2014 - 01:26:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    เ 8O, <a href="http://1.sonesta-casino.ru/igrovoy-avtomat-top-up.html">่ใ๐๎โ๎้ เโ๒๎์เ๒ top up</a>, :P
    RobertMt [07/09/2014 - 20:43:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    There's noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice points in options also. <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Cheap Ray Bans"><strong>Cheap Ray Bans</strong></a> <a href=http://www.vir-sec.com/2013/aspnet_client/system_web/ray_ban.html><b>Ray Ban Outlet</b></a> http://www.aussieholdempoker.com.au/images/Michael_Kors.cfm Michael Kors Belts
  Spot on with this write-up, I truly assume this website needs far more consideration. <a href="https://www.doyleland.com/sample/Coach.html" title="Coach Outlet"><strong>Coach Outlet</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/Conference2014/Register2011.offline.asp><b>Michael Kors Factory Outlet</b></a> http://www.vir-sec.com/2013/aspnet_client/system_web/ray_ban.html Cheap Ray Ban Sunglasses
  you may have a great weblog here! would you prefer to make some invite posts on my blog? <a href="http://co.slcolibrary.org/libraries/Coach.cfm" title="Coach Outlet"><strong>Coach Outlet</strong></a> <a href=http://trisped.org/logs/total/Coach.html><b>Coach Factory Outlet</b></a> https://www.doyleland.com/sample/Coach.html Coach Factory Outlet
  as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this. <a href="http://co.slcolibrary.org/aspnet_client/system_web/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Purses"><strong>Michael Kors Purses</strong></a> <a href=http://co.slcolibrary.org/libraries/Coach.cfm><b>Coach Factory Outlet</b></a> http://trisped.org/logs/total/Coach.html Coach Factory
  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he in truth bought me breakfast. <a href="http://factoringconference.com/Conference2013/Michael_Kors.asp" title="Michael Kors Handbags"><strong>Michael Kors Handbags</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/Conference2014/Register2011.offline.asp><b>Michael Kors Handbags Outlet</b></a> http://www.vir-sec.com/2013/aspnet_client/system_web/ray_ban.html Ray Ban Sunglasses Outlet
  I positively enjoying each little bit of it and I've you bookmarked to check out new stuff you blog post. <a href="http://melotec.com/Coach.php" title="Coach Factory Outlet"><strong>Coach Factory Outlet</strong></a> <a href=http://yesjobsearch.com/freeDemo/Coach.cfm><b>Coach Factory Online</b></a> http://factoringconference.com/Conference2013/Michael_Kors.asp Michael Kors Outlet Online
  I should check with you here. Which isn't something I normally do! I get pleasure from studying a post that may make individuals think. Also, thanks for permitting me to comment! <a href="http://factoringconference.com/ecom/Michael_Kors.asp" title="Michael Kors Outlet Online"><strong>Michael Kors Outlet Online</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Cheap Ray Ban Sunglasses</b></a> http://www.tourneytime.com/privacy/Michael_Kors.cfm Michael Kors Watches Outlet
  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to seek out someone with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. <a href="http://www.alkaliiketours.com/Coach.html" title="Coach Outlet"><strong>Coach Outlet</strong></a> <a href=http://melotec.com/Coach.php><b>Coach Factory Outlet</b></a> http://yesjobsearch.com/freeDemo/Coach.cfm Coach Outlet Store Online
  Whats up! I simply would like to give an enormous thumbs up for the great data you will have . <a href="http://www.tourneytime.com/privacy/Michael_Kors.cfm" title="Cheap Michael Kors Purses"><strong>Cheap Michael Kors Purses</strong></a> <a href=http://www.tanzanite.com/terms/Michael_Kors.cfm><b>Cheap Michael Kors Handbags</b></a> http://trisped.org/test/Michael_Kors.cfm Michael Kors Outlet
  I the difficulty is one thing that not enough persons are speaking intelligently about. I am very completely happy that I stumbled throughout this in my search for something referring to this.
    Xiaobuncb [05/09/2014 - 09:32:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    you might have an ideal blog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog? <a href="http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm" title="Coach Outlet Store Online"><strong>Coach Outlet Store Online</strong></a> <a href=http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html><b>Michael Kors Sandals</b></a> http://www.alkaliiketours.com/Coach.html Coach Handbags
  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he in truth purchased me breakfast. <a href="http://trisped.org/test/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Outlet Online"><strong>Michael Kors Outlet Online</strong></a> <a href=http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm><b>Coach Factory Outlet</b></a> http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html Michael Kors Sandals
  An attention-grabbing dialogue is value comment. I believe that you must write more on this matter, it might not be a taboo subject however usually individuals are. <a href="http://melotec.com/Coach.php" title="Coach Purses"><strong>Coach Purses</strong></a> <a href=http://trisped.org/logs/total/Coach.html><b>Coach Outlet</b></a> https://www.doyleland.com/sample/Coach.html Coach Factory Outlet Online
  Can I simply say what a aid to find somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the way to make it important. <a href="http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm" title="Coach Purses"><strong>Coach Purses</strong></a> <a href=http://www.alkaliiketours.com/stats/Michael_Kors.html><b>Michael Kors Outlet</b></a> http://co.slcolibrary.org/aspnet_client/system_web/Michael_Kors.cfm Michael Kors Outlet Store
  Post thanks for share. extra wait .. ? <a href="http://www.tourneytime.com/privacy/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Outlet"><strong>Michael Kors Outlet</strong></a> <a href=http://www.tanzanite.com/terms/Michael_Kors.cfm><b>Michael Kors Handbags</b></a> http://www.vir-sec.com/2013/matthew-g.-evans.html Coach Factory Outlet
  you have got a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog? <a href="http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html" title="Michael Kors Handbags Outlet"><strong>Michael Kors Handbags Outlet</strong></a> <a href=http://www.alkaliiketours.com/Coach.html><b>Coach Diaper Bag</b></a> http://melotec.com/Coach.php Coach Outlet Online
  Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know find out how to make it important. <a href="http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm" title="Coach Outlet Store Online"><strong>Coach Outlet Store Online</strong></a> <a href=http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html><b>Michael Kors Sandals</b></a> http://www.alkaliiketours.com/Coach.html Coach Handbags
  It impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a weblog that each educative and entertaining, and let me inform you, you've gotten hit the nail on the head. <a href="http://co.slcolibrary.org/aspnet_client/system_web/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Outlet Store"><strong>Michael Kors Outlet Store</strong></a> <a href=http://co.slcolibrary.org/libraries/Coach.cfm><b>Coach Outlet Store Online</b></a> http://trisped.org/logs/total/Coach.html Coach Outlet Online
  All I hear is a bunch of whining about one thing that you could fix if you happen to werent too busy in search of attention. <a href="http://www.vir-sec.com/2013/matthew-g.-evans.html" title="Coach Factory"><strong>Coach Factory</strong></a> <a href=http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm><b>Coach Outlet</b></a> http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html Michael Kors Handbags Outlet
  This really answered my drawback, thank you!here on this post. I shall be coming back to your weblog for extra soon.
    Dexuanniub [01/09/2014 - 23:40:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I'm positive that your job is clearly identified as a fair game. Both girls and boys really feel the impression of only a moment pleasure. <a href="http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm" title="Coach Outlet Online "><strong>Coach Outlet Online </strong></a> <a href=http://www.alkaliiketours.com/stats/Michael_Kors.html><b>Michael Kors Handbags</b></a> http://co.slcolibrary.org/aspnet_client/system_web/Michael_Kors.cfm Michael Kors hamilton
  the most important factor will probably be working in sincere good faith. <a href="http://trisped.org/test/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Outlet"><strong>Michael Kors Outlet</strong></a> <a href=http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm><b>Coach Outlet Store Online</b></a> http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html Michael Kors crossbody
  I More folks have to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more in style since you positively have the gift. <a href="http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm" title="Coach Outlet Online "><strong>Coach Outlet Online </strong></a> <a href=http://www.alkaliiketours.com/stats/Michael_Kors.html><b>Michael Kors Handbags</b></a> http://co.slcolibrary.org/aspnet_client/system_web/Michael_Kors.cfm Michael Kors hamilton
  Looking for forward to studying more from you in a while! often to blogging and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. <a href="http://www.tourneytime.com/privacy/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Crossbody Bag"><strong>Michael Kors Crossbody Bag</strong></a> <a href=http://www.tanzanite.com/terms/Michael_Kors.cfm><b>Cheap Michael Kors</b></a> http://www.vir-sec.com/2013/matthew-g.-evans.html Coach Factory
  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he the truth is bought me breakfast. <a href="http://factoringconference.com/ecom/Michael_Kors.asp" title="Michael Kors Outlet"><strong>Michael Kors Outlet</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Ray Ban Sunglasses Outlet</b></a> http://www.tourneytime.com/privacy/Michael_Kors.cfm Michael Kors Watches
  Good day! I just would like to give an enormous thumbs up for the nice info you have got . <a href="http://trisped.org/test/Michael_Kors.cfm" title="Michael Kors Outlet Online"><strong>Michael Kors Outlet Online</strong></a> <a href=http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm><b>Coach Factory Outlet</b></a> http://www.doyleland.com/jcarousel/lib/Michael_Kors.html Michael Kors Sandals
  This website is something that is needed on the net, somebody with a little bit originality. useful job for bringing something new to the web! <a href="http://www.tanzanite.com/terms/Michael_Kors.cfm" title="Cheap Michael Kors"><strong>Cheap Michael Kors</strong></a> <a href=http://trisped.org/test/Michael_Kors.cfm><b>Michael Kors Outlet</b></a> http://www.tourneytime.com/help/Coach.cfm Coach Outlet
  I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I'm positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both boys and girls really feel the impression of just a second pleasure. <a href="http://melotec.com/Coach.php" title="Coach Outlet Online"><strong>Coach Outlet Online</strong></a> <a href=http://yesjobsearch.com/freeDemo/Coach.cfm><b>Coach Outlet Online</b></a> https://www.doyleland.com/sample/Coach.html Coach Outlet
  {Nice|Good} post. I {learn|study|be taught} {something|one thing} {more challenging|tougher|more difficult} on {different|totally different|completely different} blogs everyday. {It will|It'll|It's going to|It is going to|It should|It can|It would} { be stimulating to {read|learn} {content|content material} from {other|different} writers and Thanks for sharing. <a href="https://www.doyleland.com/sample/Coach.html" title="Coach Factory Online"><strong>Coach Factory Online</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/ecom/Michael_Kors.asp><b>Michael Kors Outlet</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Ray Ban Outlet
  you've an awesome weblog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?
    Dexuanniub [30/08/2014 - 22:03:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Cheap Ray Bans"><strong>Cheap Ray Bans</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Cheap Ray Bans</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Cheap Ray Bans
  <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Ray Ban Sunglasses Discount"><strong>Ray Ban Sunglasses Discount</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Ray Ban Sunglasses Discount</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Ray Ban Sunglasses Discount
  <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Cheap Ray Ban Sunglasses"><strong>Cheap Ray Ban Sunglasses</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Cheap Ray Ban Sunglasses</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Cheap Ray Ban Sunglasses
  <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Ray Ban Sunglasses Outlet"><strong>Ray Ban Sunglasses Outlet</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Ray Ban Sunglasses Outlet</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Ray Ban Sunglasses Outlet
  <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Ray Ban Sunglasses"><strong>Ray Ban Sunglasses</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Ray Ban Sunglasses</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Ray Ban Sunglasses
  <a href="https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm" title="Ray Ban Outlet"><strong>Ray Ban Outlet</strong></a> <a href=https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm><b>Ray Ban Outlet</b></a> https://www.microskincenter.com/conditions/RayBan.cfm Ray Ban Outlet
    fufransas [17/08/2014 - 16:12:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    <a href="http://realtycolorado.com/bloghtml/" title="true religion jeans outlet"><strong>true religion jeans outlet</strong></a> <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/><b>true religion jeans outlet</b></a> http://realtycolorado.com/bloghtml/ true religion jeans outlet
  <a href="http://realtycolorado.com/bloghtml/" title="true religion outlet"><strong>true religion outlet</strong></a> <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/><b>true religion outlet</b></a> http://realtycolorado.com/bloghtml/ true religion outlet
  <a href="http://realtycolorado.com/bloghtml/" title="true religion outlet online"><strong>true religion outlet online</strong></a> <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/><b>true religion outlet online</b></a> http://realtycolorado.com/bloghtml/ true religion outlet online
  <a href="http://realtycolorado.com/bloghtml/" title="true religion jeans sale"><strong>true religion jeans sale</strong></a> <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/><b>true religion jeans sale</b></a> http://realtycolorado.com/bloghtml/ true religion jeans sale
  <a href="http://realtycolorado.com/bloghtml/" title="true religion jeans"><strong>true religion jeans</strong></a> <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/><b>true religion jeans</b></a> http://realtycolorado.com/bloghtml/ true religion jeans
  <a href="http://realtycolorado.com/bloghtml/" title="true religion outlet store"><strong>true religion outlet store</strong></a> <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/><b>true religion outlet store</b></a> http://realtycolorado.com/bloghtml/ true religion outlet store
    dwxykianaq [06/08/2014 - 19:22:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_29.html" title="coachfactory"><strong>coachfactory</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_29.html><b>coachfactory</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_32.html" title="coach bag"><strong>coach bag</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_32.html><b>coach bag</b></a>
  <a href="http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_32.html" title="jordan release dates"><strong>jordan release dates</strong></a> <a href=http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_32.html><b>jordan release dates</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_23.html" title="michael kors diaper bag"><strong>michael kors diaper bag</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_23.html><b>michael kors diaper bag</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_53.html" title="coach diaper bags"><strong>coach diaper bags</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_53.html><b>coach diaper bags</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_93.html" title="coach online"><strong>coach online</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_93.html><b>coach online</b></a>
  <a href="http://www.nikefreerun-3.com/ "><strong>free run 3.0</strong></a> <a href=http://www.nikefreerun-3.com/><b>free run 3.0</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_79.html" title="buy jordan shoes"><strong>buy jordan shoes</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_79.html><b>buy jordan shoes</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_104.html" title="jordan cleats"><strong>jordan cleats</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_104.html><b>jordan cleats</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_8.html" title="michael kors wallet"><strong>michael kors wallet</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_8.html><b>michael kors wallet</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_148.html" title="real jordans"><strong>real jordans</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_148.html><b>real jordans</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_62.html" title="michael kors outlet online store"><strong>michael kors outlet online store</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_62.html><b>michael kors outlet online store</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_27.html" title="coach boots"><strong>coach boots</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_27.html><b>coach boots</b></a>
  <a href="http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_52.html" title="jordan store"><strong>jordan store</strong></a> <a href=http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_52.html><b>jordan store</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_38.html" title="cheap michael kors"><strong>cheap michael kors</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_38.html><b>cheap michael kors</b></a>
  <a href="http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_60.html" title="jordans for women"><strong>jordans for women</strong></a> <a href=http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_60.html><b>jordans for women</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_111.html" title="jordan retro"><strong>jordan retro</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_111.html><b>jordan retro</b></a>
  <a href="http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_56.html" title="jordans for cheap"><strong>jordans for cheap</strong></a> <a href=http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_56.html><b>jordans for cheap</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_68.html" title="coach outlet online store"><strong>coach outlet online store</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_68.html><b>coach outlet online store</b></a>
  <a href="http://www.jordan13.net/ "><strong>jordan 13</strong></a> <a href=http://www.jordan13.net/><b>jordan 13</b></a>
  <a href="http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_9.html" title="cheap jordans for sale"><strong>cheap jordans for sale</strong></a> <a href=http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_9.html><b>cheap jordans for sale</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_88.html" title="coach duffle bag"><strong>coach duffle bag</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_88.html><b>coach duffle bag</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_21.html" title="michael kors wristlet"><strong>michael kors wristlet</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_21.html><b>michael kors wristlet</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_109.html" title="jordan release dates 2014"><strong>jordan release dates 2014</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_109.html><b>jordan release dates 2014</b></a>
  <a href="http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_53.html" title="jordan wholesale"><strong>jordan wholesale</strong></a> <a href=http://www.afassociation.org/aspnet_client/system_web/2_0_50727/produkt_53.html><b>jordan wholesale</b></a>
  <a href="http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_48.html" title="coachoutlet"><strong>coachoutlet</strong></a> <a href=http://www.factoring.org/YourPay/YourPayLicenseAgreement/produkt_48.html><b>coachoutlet</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_45.html" title="michael kors tote bag"><strong>michael kors tote bag</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_45.html><b>michael kors tote bag</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_88.html" title="fake jordans"><strong>fake jordans</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_88.html><b>fake jordans</b></a>
  <a href="http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_94.html" title="jordan 2"><strong>jordan 2</strong></a> <a href=http://www.americanfactoring.org/Emails/produkt_94.html><b>jordan 2</b></a>
  <a href="http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_44.html" title="michael kors eyeglasses"><strong>michael kors eyeglasses</strong></a> <a href=http://factoringconference.com/myalbum_files/produkt_44.html><b>michael kors eyeglasses</b></a>
    jieqxzcad [14/07/2014 - 20:18:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    <a href=http://paulcouchman.co.uk/jodan-11/>Jodan 11</a>
  <a href=http://montblancpens.lakecerr.com>mont blanc pens for sale</a>
  <a href=http://michaelkorsoutlet.esthenature.com>michael kors watches</a>
  <a href=http://www.jonmcmeen.com>michael kors outlet</a>
  <a href=http://cheapjordans.actis-datta.com>air jordans</a>
  <a href=http://www.jonmcmeen.com>michael kors factory</a>
  <a href=http://realtycolorado.com/bloghtml/>true religion jeans sale</a>
  <a href=http://michaelkorfactory.wildbillselectronics.com>michael kors factory outlet</a>
  <a href=http://michaelkorsoutlet.esthenature.com>michael kors handbags</a>
  <a href=http://coachfactoryoutlet.firstchoiceagents.com>coach outlet online</a>
  <a href=http://www.ifsccode.us/>oakley sunglasses sale</a>
  <a href=http://michaelkorsoutlet.firstchoiceagents.com>michael kors factory outlet</a>
  <a href=http://www.kenyanproducts.com>coach outlet</a>
  <a href=http://tiffanyjewelry.fuzziecouch.com>tiffany and co</a>
  <a href=http://jtdphoto.ca/>michael kors outlet</a>
  <a href=http://www.ifsccode.us/>oakley sunglasses discount</a>
  <a href=http://michaelkorfactory.wildbillselectronics.com>michael kors handbags</a>
  <a href=http://michaelkorsoutlet.esthenature.com>michael kors factory outlet</a>
  <a href=http://coachfactoryoutlet.firstchoiceagents.com>coach factory outlet</a>
  <a href=http://michaelkorsoutlet.esthenature.com>michael kors outlet</a>
  <a href=http://michaelkorfactory.wildbillselectronics.com>michael kors watches</a>
  <a href=http://tiffanyandco.lakecerr.com>tiffany jewelry</a>
  <a href=http://truereligionoutlet.wildbillselectronics.com>true religion jeans</a>
  <a href=http://www.ifsccode.us/>oakley sunglasses</a>
  <a href=http://louisvuittonoutlet.roter-turm.com>louis vuitton purses</a>
  <a href=http://vintagelicio.us/coach-factory-outlet-online.html>Coach Factory Outlet Online</a>
  <a href=http://jordansforsale.dennissearing.com>jordan outlet</a>
  <a href=http://vintagelicio.us/coach-factory-online.html>Coach Factory Online</a>
  <a href=http://louisvuittonoutlet.roter-turm.com>louis vuitton outlet online</a>
  <a href=http://coachoutletonline.esthenature.com>coach factory</a>
    fsdhewdfre [25/06/2014 - 15:28:01]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *