แมงมุมพิษ


 
อีโบลา


 
พบ 'ไดโนเสาร์ 4 ปีก' ในจีน


 
แถลงการณ์ร่วมสภาการนสพ.-สภาวิชาชีพข่าว กรณีข้อกล่าวหาสื่อรับเงินบ.เอกชน


 
“ยุงลายสวน” อันตราย ชุกชุมกว่ายุงลายบ้าน แพร่เชื้อไข้เลือดออก สธ.จี้กำจัดทั้งคู่


 
สื่อนอกยก ทะเลสาบหนองหาน ติดอันดับทะเลสาบแปลกที่สุดในโลก


 
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


 
เจ้ย อภิชาติพงศ์ ทำหนังใหม่ ประกาศรับคนพูดภาษาอีสาน


 
'อินทผลัม' ผลไม้มหัศจรรย์ของพี่น้องชาวมุสลิม


 
กรุงเทพฯเสียแชมป์ เมืองท่องเที่ยวเอเชีย


 
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


 
นักวิจัยไทย ค้นพบวัคซีนป้องกันเอดส์ที่แรกของโลก


 
เคล็ดลับอายุยืน 100 ปี


 
อิสราเอลนำร่อง 'รถส่วนตัวลอยฟ้า'


 
'กาวไหมปิดแผล'กระตุ้นคอลาเจนจาก'รังไหม' สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นไทย


 
'วังสระปทุม' มรดกประวัติศาสตร์ชาติไทย


 
วันศรีนครินทร์ : รำลึกถึงสมเด็จย่า


 
ไทพาเกคนไทอีกสายที่อยู่แถบรัฐอัสสัม อินเดีย


 
ยุบรวมรับตรง-แอดมิชชัน!! สอบรวมครั้งเดียวหลังจบ ม.6 ดีเดย์ปี 59


 
Super Fruit กำราบโรคร้ายด้วย "ไลโคปีน" จาก "มะเขือเทศ"


อ่านทั้งหมด     
สขร. >> สนับสนุนการแก้ใขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
TV ดิจิตอล

วันที่ 30 พ.ค. 2556 )

 

TV ดิจิตอล

            นโยบายของรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศนโยบายการปรับเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 และบรรจุเป็นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2555 - 2558 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2554  ในนโยบายที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ หมวด 3.6 ว่าด้วยนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระบุไว้ว่า "ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง”

            คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการ คือยุทธศาสตร์การเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ได้มีสาระสำคัญ คือ การจัดสรรคลื่นความถี่ จะมีการเริ่มต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่บังคับใช้และกำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกตามระยะเวลาที่เหมาะสม และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2557) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ มีจำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี

                     สำหรับแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่จะต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กำลังพิจารณาการให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเภทต่าง ๆ อีกทั้งกำลังอยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์ประกาศการคัดเลือกผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นทีวีในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจ

                       นโยบายรัฐบาล : ที่มา

ไคริกา ศิรประภาเดโช : เรียบเรียง

 

                        

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน